Pressmeddelanden

Raytelligence offentliggör utfallet avseende förvärvet av Innowearable AB

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.

Erbjudandet var villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Raytelligence blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Innowearable. Då Raytelligence nu kontrollerar ca 92,90 procent av aktierna i Innowearable är villkoret uppfyllt. Raytelligence har därför beslutat att fullfölja Erbjudandet.

 

Totalt 99 993 617 vederlagsaktier i Raytelligence har tecknats och tilldelats som betalning för erhållna 6 594 696 aktier i Innowearable. Aktierna i Raytelligence kommer registreras hos Bolagsverket och därefter levereras till aktieägarnas VP-konton, vilket beräknas ske under slutet av november 2022. I enlighet med emissionsbeslutet för Erbjudandet kommer överskottsfraktioner av aktier i Raytelligence att betalas ut kontant.

 

Raytelligence avser påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga återstående 504 213 aktier i Innowearable.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering av Erbjudandet ökar aktiekapitalet i Raytelligence med 6 999 553,20 SEK, från ca 3 509 249,67 SEK till ca 10 508 802,87 SEK, och antalet aktier med 99 993 617, från 50 132 138 till 150 125 755. Utspädningen för befintliga aktieägare i Raytelligence som inte deltagit i Erbjudandet uppgår till ca 66,61 procent.

 

Swedish Adrenalines ABs innehav i Raytelligence

Raytelligence största aktieägare Swedish Adrenaline AB har genom Erbjudandet ökat sitt ägande i Raytelligence från ca 10 procent till ca 49 procent. I enlighet med pressmeddelande den 2 september 2022 har Swedish Adrenaline AB av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från att erlägga budpliktsbud avseende återstående aktier i Raytelligence, se AMN 2022:34.

 

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Raytelligence AB i samband med Erbjudandet. Grey Advokatbyrå AB är legal rådgivare till aktieägare i Innowearable AB i samband med Erbjudandet.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.