Pressmeddelanden

Raytelligence offentliggör utfallet avseende förvärvet av Innowearable AB

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.

Erbjudandet var villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Raytelligence blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Innowearable. Då Raytelligence nu kontrollerar ca 92,90 procent av aktierna i Innowearable är villkoret uppfyllt. Raytelligence har därför beslutat att fullfölja Erbjudandet.

 

Totalt 99 993 617 vederlagsaktier i Raytelligence har tecknats och tilldelats som betalning för erhållna 6 594 696 aktier i Innowearable. Aktierna i Raytelligence kommer registreras hos Bolagsverket och därefter levereras till aktieägarnas VP-konton, vilket beräknas ske under slutet av november 2022. I enlighet med emissionsbeslutet för Erbjudandet kommer överskottsfraktioner av aktier i Raytelligence att betalas ut kontant.

 

Raytelligence avser påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga återstående 504 213 aktier i Innowearable.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering av Erbjudandet ökar aktiekapitalet i Raytelligence med 6 999 553,20 SEK, från ca 3 509 249,67 SEK till ca 10 508 802,87 SEK, och antalet aktier med 99 993 617, från 50 132 138 till 150 125 755. Utspädningen för befintliga aktieägare i Raytelligence som inte deltagit i Erbjudandet uppgår till ca 66,61 procent.

 

Swedish Adrenalines ABs innehav i Raytelligence

Raytelligence största aktieägare Swedish Adrenaline AB har genom Erbjudandet ökat sitt ägande i Raytelligence från ca 10 procent till ca 49 procent. I enlighet med pressmeddelande den 2 september 2022 har Swedish Adrenaline AB av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från att erlägga budpliktsbud avseende återstående aktier i Raytelligence, se AMN 2022:34.

 

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Raytelligence AB i samband med Erbjudandet. Grey Advokatbyrå AB är legal rådgivare till aktieägare i Innowearable AB i samband med Erbjudandet.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Filer för nedladdning
2022-11-30
Regulatorisk
2022-11-15

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.

2022-09-02
Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag mottagit förslag från största ägaren Swedish Adrenaline AB om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB ("Innowearable") ("Förvärvet"). Innowearable är ett onoterat bolag som erbjuder innovativa bärbara sensorer inom sportområdet för prestationshöjning och skadeprevention. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Swedish Adrenaline AB föreslår att Raytelligence extra bolagsstämma beslutar om Erbjudandet, som även förutsätter att stämman beslutar om en ökning av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt godkännande av Förvärvet. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

2022-08-26
Regulatorisk
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.