Bolagsordning

Antogs 2022-05-02

§1 Firma
Bolagets firma (namn) är Raytelligence AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av radarsensorer för hälso- och industriområdet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 789 060 SEK och högst 7 156 240 SEK.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 25 558 000 och högst 102 232 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.

§ 8 Kallelse
Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar, julafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda      balansräkningen.
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.