Pressmeddelanden

2023-03-14
Regulatorisk

Den 7 mars 2023 godkände extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") styrelsens beslut om att genomföra en Unitemission om högst 150 125 755 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Varje unit innehåller två (2) aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader och kvittning av befintligt lån. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

2023-03-07
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls idag den 7 mars 2023, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

2023-02-28
Regulatorisk
2023-02-17
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Bolaget") meddelar härmed att styrelsen beslutat att senarelägga offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké avseende år 2022.

2023-02-02
Regulatorisk

I en tidigare version av denna kallelse som offentliggjordes den 2 februari 2023 klockan 08.55 angavs felaktigt i förslaget i punkten 8 att två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Den korrekta skrivningen är att en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Nedan följer den korrekta kallelsen i sin helhet.

2023-02-02
Regulatorisk

I en tidigare version av detta pressmeddelande som offentliggjordes den 2 februari 2023 klockan 08.15 angavs felaktigt i ett stycke att teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Den korrekta teckningskursen i företrädesemissionen är 0,08 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Nedan följer det korrekta pressmeddelandet i sin helhet.

2023-02-02
Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

 

Styrelsen för Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma att hållas den 7 mars 2023 ("Extra Bolagsstämman") för beslut om en företrädesemission av 150 125 755 units ("Företrädesemissionen"). Varje en (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 ("Teckningsoptionerna"), tillsammans units ("Units"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,08 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,04 SEK. Vid fullt nyttjande av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst 12 010 060,40 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst 9 741 923,28 SEK. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 19,24 procent och av emissionsgarantier uppgående till cirka 40,76 procent. Sammanlagt omfattas därmed cirka 60 procent av Företrädesmissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. I samband med Företrädesemissionen har Bolagets största aktieägare Swedish Adrenaline AB ingått ett sedvanligt lock-up avtal.

 

Styrelsen avser även föreslå Extra Bolagsstämman att besluta om en minskning av aktiekapitalet i syfte att sänka Bolagets aktiers kvotvärde till 0,02 SEK. Vidare har Bolaget idag upptagit ett brygglån om 1,5 MSEK till marknadsmässiga villkor.

1
2
...
18
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.