Pressmeddelanden

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Raytelligence AB

Cirka 92,74 procent av Raytelligence AB:s (''Raytelligence'' eller ''Bolaget'') alla utestående teckningsoptioner av serie TO1 användes för teckning av 3 386 149 aktier. Bolaget tillförs därmed cirka 8,53 MSEK före emissionskostnader genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Därutöver har Bolaget beslutat om en riktad nyemission om cirka 0,67 MSEK.

Teckningsperioden löpte mellan den 7 juni och den 18 juni 2021 och teckningsoptionerna emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under fjärde kvartalet under 2020, där en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie.

Totalt nyttjades 3 386 149 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 92,74 av alla utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 3 386 149 aktier till den fastställda teckningskursen om 2,52 SEK.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske omkring vecka 27, 2021.

Såsom Bolaget meddelade den 6 juni 2021, ingicks ett avtal om en toppgaranti om maximalt 2,76 MSEK som kan användas om teckningsoptioner av serie TO1 inte nyttjas fullt ut för teckning av aktier. Därför har styrelsen fattat beslut om en riktad emission om upp till 265 079 aktier, vilket kommer att tillföra ytterligare emissionslikvid om cirka 0,67 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen är 2,52 SEK per aktie, vilket är den samma som teckningskursen baserat på teckningsoptionerna.

Nyttjandet av teckningsoptionerna och den riktade emissionen medför att antalet aktier ökar med 3 651 228, från 21 907 369 till 25 558 597. Aktiekapitalet ökar med 255 585,96 SEK, från 1 533 515,83 SEK till 1 789 101,80 SEK.

För befintliga aktieägare uppgår utspädningen från utnyttjande av teckningsoptionerna och den riktade emissionen totalt till cirka 14,29 procent.

Rådgivare:

Augment Partners AB är finansiell rådgivare till Raytelligence i samband med inlösen av teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021 kl. 16.15 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2022-09-02
Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag mottagit förslag från största ägaren Swedish Adrenaline AB om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB ("Innowearable") ("Förvärvet"). Innowearable är ett onoterat bolag som erbjuder innovativa bärbara sensorer inom sportområdet för prestationshöjning och skadeprevention. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Swedish Adrenaline AB föreslår att Raytelligence extra bolagsstämma beslutar om Erbjudandet, som även förutsätter att stämman beslutar om en ökning av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt godkännande av Förvärvet. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

2022-08-26
Regulatorisk
2022-06-14
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 17 juni 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 21 juni 2022.

2022-06-10
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutade av styrelsen den 9 maj 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till en av garanterna i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om ca 450 TSEK i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,626 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

2022-06-02
Regulatorisk

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,4 MSEK som offentliggjordes den 9 maj 2022 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30 procent med stöd av uniträtter och cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

2022-05-25
Regulatorisk

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.