Pressmeddelanden

Raytelligence - tecknar ett MOU med Dele Health Tech

Raytelligence har tecknat ett MOU (Memorandum of understanding) med Dele Health Tech, Norge som är specialist på fall-detektion.

Avtalet signalerar företagens avsikt att bygga ett ökat affärs- och teknologisamarbete. Med tiden förväntas partnerskapet mellan organisationerna innebära samarbete om teknikintegration, utforska ömsesidigt fördelaktiga affärsmöjligheter och gemensam marknadsföring.

"Vi är glada över att ha tecknat detta MOU med Dele Health Tech. Deles innovativa nya tillvägagångssätt för att upptäcka och förebygga fall passar vår egen filosofi för att lösa problemet med fall. Vi ser fram emot att samarbeta med Dele-teamet." säger Klas Arvidson, CEO Raytelligence

"Med en hårdvaru-agnostisk lösning kan Dele samarbeta med de bästa och mest relevanta sensorpartnerna på den globala marknaden. Vi är glada över att ingå detta avtal med Raytelligence.Raytelligence är en leverantör av sensorteknologi i världsklass och det finns stark synergi mellan vår plattform och de sensorer som Raytelligence producerar. Vi ser fram emot detta samarbete." säger Carine Zeier, CEO Dele Health Tech.

Frågor hänvisas till:

Raytelligence - Klas Arvidson, CEO, klas@raytelligence.com,

+46 70 416 98 00

Dele Health Tech - David Stone, VP Marketing, david.stone@delehealth.com

+47 99 2710 11

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Om Dele Health Tech

Dele Health Tech (DELE) är ett serie A-finansierat HealthTech-företag som levererar falldetektering och förutsägelsesteknik. Grundat i Norge och verksamt i USA och Europa, kombinerar företagets datafusionslösning rum-sensor-data med hälsodata på individnivå för att ge exceptionell detektionsnoggrannhet, integrering av sjuksköterskesamtal och kommersiellt hållbar skalbarhet.

Filer för nedladdning
2022-09-02
Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag mottagit förslag från största ägaren Swedish Adrenaline AB om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB ("Innowearable") ("Förvärvet"). Innowearable är ett onoterat bolag som erbjuder innovativa bärbara sensorer inom sportområdet för prestationshöjning och skadeprevention. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Swedish Adrenaline AB föreslår att Raytelligence extra bolagsstämma beslutar om Erbjudandet, som även förutsätter att stämman beslutar om en ökning av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt godkännande av Förvärvet. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

2022-08-26
Regulatorisk
2022-06-14
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 17 juni 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 21 juni 2022.

2022-06-10
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutade av styrelsen den 9 maj 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till en av garanterna i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om ca 450 TSEK i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,626 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

2022-06-02
Regulatorisk

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,4 MSEK som offentliggjordes den 9 maj 2022 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30 procent med stöd av uniträtter och cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

2022-05-25
Regulatorisk

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.