Pressmeddelanden

Raytelligence - Nyhetsbrev

Det finns ett stort intresse från marknaden för Raytelligence vilket är otroligt roligt.

Coronapandemin har inneburit att vi fått ställa om en del hur vi arbetar och en del processer har dragit ut på tiden då fysiska möten etc inte har kunnat äga rum. Dock har vi fått tillfälle att prata om hur vi ser på pandemin och hur vi tror att innovativ teknologi kan vara ett vapen för att besegra denna och kommande pandemier. B.la deltog vi under maj i en paneldebatt anordnad av de globala konsultbolaget Hatch och Pandemic Punditry under rubriken "Putting Pandora Back in the Box": Using Emerging Technologies to Fight Pandemics.

Till stor del har dock pandemin inte påverkat oss lika mycket som många andra bolag. Vi har kunnat jobba vidare med utveckling av våra produkter för omsorg och sjukvård samt för industrin under denna period. Vi ser till och med ett ökat intresse globalt för vår produkt Eazense då den ses som ett bra verktyg för att bekämpa smittspridning. I samband med detta har vi som tidigare kommunicerats även tagit beslutet att ha en högre klassificering av EaZense för att nå en större marknad där kraven är högre. Klassificeringsarbetet går enligt plan och vi planerar en marknadsföringskampanj under hösten.

Vi har som tidigare kommunicerats även levererat s.k. "samples" i enlighet med den beställning vi fick tidigare i år till ett stort tyskt sensorbolag, dessa testas nu för fullt.

De avtalsförhandlingar som pågått en längre tid och som syftar till fortsatt samarbete med sensorbolaget har dragit ut på tiden. Detta beror bl.a på världsläget, men även på att det är komplext då avtalet syftar till att vara långsiktigt.

Vidare har vi som kommunicerats knutit viktiga avtal för att öka vår närvaro på andra marknader bl.a med bolaget Mandalay som nu bearbetar den finska marknaden såväl som de baltiska länderna.

Vi har också kunnat fortsätta vårt samarbete med Business Sweden kring kartläggning och strategi för att kunna erbjuda den kanadensiska marknader våra produkter.

Sommaren kommer att vara väldigt produktiv och vi ser med tillförsikt på den närmaste tiden då vi upplever att vi har en mycket bra position. Under hösten kommer vi att ha riktigt starka erbjudanden till både hälso-, sjukvård och industri.

Med detta önskar jag en glad midsommar.

Klas Arvidson

VD

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2020-06-12

Det finns ett stort intresse från marknaden för Raytelligence vilket är otroligt roligt.

2020-04-09
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Raytelligence AB (publ) ("Raytelligence" eller "Bolaget") listat på NGM Nordic SME har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 2 086 416 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Behovet av välfärdsteknik avseende beröringsfri tillsyn och övervakning har ökat dramatiskt de senaste åren kopplat till att humanresurserna inom exempelvis vård och omsorg inte räcker till, ett problem som Bolagets molnbaserade sensorsystem EaZenseTM kan lösa. Den pågående pandemin COVID-19 visar även ett stort behov av innovationer för beröringsfri övervakning av äldre. Raytelligence har under senaste tiden tecknat flertalet samarbetsavtal, både inom och utanför Sverige, och för att dra nytta av det positiva momentum som Bolaget har, genomförs den offensiva Företrädesemissionen i syfte att tillföra medel för ytterligare marknadsföringsaktiviteter internationellt.

2020-04-06
Regulatorisk
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.