Pressmeddelanden

Raytelligence företrädesemission tecknad till cirka 553 procent

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som löpte med teckningsperiod från och med den 24 april till och med den 8 maj 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades omkring 30,0 MSEK, motsvarande cirka 553 procent av Företrädesemissionen. Omkring 5,1 MSEK, motsvarande cirka 94 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Omkring 0,3 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet vilket upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 21 april 2020. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelats aktier idag den 13 maj 2020. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalning ska senast vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda på likviddagen, den 18 maj 2020, enligt instruktioner på avräkningsnotan. Inget meddelande går ut till de som inte fått tilldelning.

Antalet aktier ökar med 2 086 416 från 12 518 497 till 14 604 913 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar med cirka 147 190,67 från cirka 883 144,10 SEK till cirka 1 030 334,77 SEK. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier.

"Vi är mycket nöjda över utfallet och välkomnar både gamla och nya aktieägare på en spännande resa framöver. Med detta kapital kommer vi att ha möjlighet att ta tillvara på vårt positiva momentum och ha medel för utökade marknadsföringsaktiviteter internationellt.

Vi känner också stort ansvar att kunna bidra med vårt kunnande i den situation världens äldre befolkning befinner sig pga COVID-19" säger Klas Arvidson, VD för Raytelligence.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08.00 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2020-06-12

Det finns ett stort intresse från marknaden för Raytelligence vilket är otroligt roligt.

2020-04-09
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Raytelligence AB (publ) ("Raytelligence" eller "Bolaget") listat på NGM Nordic SME har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 2 086 416 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Behovet av välfärdsteknik avseende beröringsfri tillsyn och övervakning har ökat dramatiskt de senaste åren kopplat till att humanresurserna inom exempelvis vård och omsorg inte räcker till, ett problem som Bolagets molnbaserade sensorsystem EaZenseTM kan lösa. Den pågående pandemin COVID-19 visar även ett stort behov av innovationer för beröringsfri övervakning av äldre. Raytelligence har under senaste tiden tecknat flertalet samarbetsavtal, både inom och utanför Sverige, och för att dra nytta av det positiva momentum som Bolaget har, genomförs den offensiva Företrädesemissionen i syfte att tillföra medel för ytterligare marknadsföringsaktiviteter internationellt.

2020-04-06
Regulatorisk
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.