Pressmeddelanden

Raytelligence - Delårsrapport Q3

1 januari - 30 september 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 217 578 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -9 404 350 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 350 977 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 25 558 597

1 juli - 30 september 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 199 072 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -3 568 154 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 568 154 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 25 558 597

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Beviljas patent i USA

· Erhåller order, 23 000 USD från Careteq, Australien

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Tecknar avtal med Zleep Zafe GmbH och erhåller order på ca 4,4 MSEK

· Erhåller order från Hofors kommun

· Erhåller ytterligare avropsorder från Careteq, Australien

VD har ordet

Försäljning

Satsningen på vår partnerstrategi fortsätter samtidigt som vi inte slår av takten avseende kommunbearbetning, vi har nu fyra kommuner i pilot och flera på ingång.

Intresset för vår produkt EaZense är just nu mycket stort både nationellt och internationellt.

Organisation är nu mer sälj- och marknadsorienterad vilket ger oss stora möjligheter att bättre tillmötesgå marknadens behov.

Vi har ytterligare ett ben att stå på, B2C (Business to Consumer) genom att vi tecknat avtal med det tyska bolaget ZleepZafe, i samband med detta fick Raytelligence en initial order på ca 4,4 MSEK.

Utveckling

Vi certifierar nu EaZense för de viktiga utlandsmarknaderna, bla. USA, Kanada, Nya Zealand och Australien.

Detta arbete är i slutskedet vilket gör oss redo att etablera ett högre tryck på dessa marknader under 2022.

En uttalad målsättning vi har är att bli bäst i världen på falldetektion. Det är den funktionen i EaZense som betyder mest för våra kunder.

Vi har under en längre tid tillsammans med vår partner i Nederländerna, Croonwolter & Dros utvecklat en "off-line" version (utan koppling till wi-fi) av EaZense speciellt anpassat för kriminalvården, det finns ett globalt behov av detta och vi ser en stor potential. De funktioner som finns är Fall, Närvaro, Liveness och People Count.

Produkten är klar och ska börja marknadsföras inom kort.

Under november månad har vi flyttad in i nya lokaler i Halmstad vilket ger oss förutsättningar att växa i alla delar.

Framför allt har vi nu en produktionskapacitet som möjliggör produktion av de sensorer vi har som målsättning att leverera nästa år och mer därtill.

Interna mål för 2021 var att sälja 1 000 EaZense-system och det har redan nåtts med god marginal under Q3.

Målet för 2022 är minst 10 000 enheter.

Klas Arvidson, VD

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021 kl. 8.00 CET.

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2022-06-14
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 17 juni 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 21 juni 2022.

2022-06-10
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutade av styrelsen den 9 maj 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till en av garanterna i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om ca 450 TSEK i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,626 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

2022-06-02
Regulatorisk

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,4 MSEK som offentliggjordes den 9 maj 2022 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30 procent med stöd av uniträtter och cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

2022-05-25
Regulatorisk

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.

2022-05-20
Regulatorisk

I projektet  "Fysiologisk övervakning av förare för fordonets hantering av nödsituationer (DrivER)" kommer Raytelligence radar att användas för att mäta vitalparametrar så som hjärtfrekvens hos förare i fordon.

2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.