Pressmeddelanden

Raytelligence - Delårsrapport Q1 2022

1 januari - 31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 456 338 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 373 782 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 372 112 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK
 • Antal utestående aktier vid periodens slut 25 558 597

 

Väsentliga händelser under rapportperioden (2022-01-01 - 2022-03-31)

 • Utser ny VD
 • Omstrukturerar verksamheten
 • Erhåller FCC-godkännande i USA
 • Tecknar avtal med Careteq, Australien för marknaderna i USA och Kanada

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Lanserar industrisensor för tuffa miljöer
 • Beslutar om emission av units om ca 20,4 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 • Utreder möjligheten att förvärva Innowearable AB

          

VD har ordet

 

Raytelligence breddar och ökar takten i försäljningen genom en ny produkt, Radsenz för industriapplikationer.

Försäljning

Försäljning mot svenska offentliga kunder går långsammare än förväntat, för att möta detta satsar vi på marknader utanför våra gränser.

Vår partner, Careteq i Australien har stor aktivitet i USA där en rad installationer görs. Vi har förväntningar på att volymerna kommer att öka betydligt

i både Australien och USA.

 

För att ytterligare öka takten i försäljningen lanserar vi nu i maj en ny industrisensor på Hannovermässan i Tyskland. Vi förväntar oss betydande

intäkter från denna lansering redan i slutet av året.

 

Eazense

Vi kan med tillfredställelse konstatera att kunderna är nöjda med sensorns funktionalitet. Bolaget kommer i större utsträckning att fokusera

utvecklingsinsatser på sensorns funktionalitet och integration mot plattformar för tjänsteerbjudande.

 

Vi har levererat flera hundra sensorer till kunder som nu har kört sensorn under detta halvår med gott resultat. Marknaden inom kriminalvård

fortsätter att bearbetas där Nederländerna har kommit längst.

 

Vi deltar i forskningsprojektet DrivER tillsammans med Chalmers, Autoliv och Västra götalandsregionen. Projektet syftar till att mäta

vitalparametrar på förare i fordon. Detta är ett utmanande projekt som vi kan överföra till andra applikationer inom hälsovård och tillsyn.

 

Easzense är nu en certifierad medicinteknisk produkt klass 1, dessutom godkänd av FCC för försäljning i USA.

  

Radsenz

 

Vi har på kort tid utvecklat en ny sensorplattform för industriapplikationer. Den första sensorn i en serie kommer att lanseras 31 maj

på Hannovermässan i Tyskland. Sensorerna lanseras under varumärket Radsenz (https://radsenz.com/ ). Denna sensor riktar sig till de tuffaste miljöerna där vår nya radarplattform kommer till sin bästa rätt.

 

Med dessa två sensorfamiljer står Raytelligence stark i en tid av osäkerhet. Vi förväntar oss en snabb tillväxt inom industrisegmentet

följt av en ökning av volymerna inom hälsoområdet.

Jag ser fram emot ett spännande 2022 med nya och gamla kunder, partners och investerare.

 

Pelle Viberg/CFO

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 21.30 CET.

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

2022-11-30
Regulatorisk
2022-11-15

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.

2022-09-02
Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag mottagit förslag från största ägaren Swedish Adrenaline AB om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB ("Innowearable") ("Förvärvet"). Innowearable är ett onoterat bolag som erbjuder innovativa bärbara sensorer inom sportområdet för prestationshöjning och skadeprevention. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Swedish Adrenaline AB föreslår att Raytelligence extra bolagsstämma beslutar om Erbjudandet, som även förutsätter att stämman beslutar om en ökning av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt godkännande av Förvärvet. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

2022-08-26
Regulatorisk
2022-06-14
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 17 juni 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 21 juni 2022.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.