Pressmeddelanden

Raytelligence AB offentliggör tillväxtprospekt inför företrädesemission

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Styrelsen i Raytelligence beslutade den 9 maj 2022 att genomföra en emission av högst 8 519 532 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022. Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen och inför teckningsperiodens inledande onsdagen den 18 maj 2022, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag den 16 maj 2022 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,40 kronor per unit, motsvarande 0,6 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader.

Om samtliga teckningsoptioner som kan komma att emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 42,6 MSEK före emissionskostnader.

Offentliggörande av Prospektet

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://investor.raytelligence.com/se/) och kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions hemsida (https://mangold.se/aktuella-emissioner/) och på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Instruktioner för anmälan kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Mangold Fondkommissions hemsida.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod

18 maj 2022 - 1 juni 2022

Handel i uniträtter

18 maj 2022 - 27 maj 2022

Handel i BTU

18 maj 2022 till och med omkring 20 juni 2022

Offentliggörande av utfallet

3 juni 2022

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Raytelligence AB i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Peter Martinsson, CFO Raytelligence

Telefon: +46 (0) 708-1464 65

E-post: peter@raytelligence.com

Hemsida: https://www.raytelligence.com/sv/raytelligence-start/

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

2022-06-14
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 17 juni 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 21 juni 2022.

2022-06-10
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutade av styrelsen den 9 maj 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till en av garanterna i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om ca 450 TSEK i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,626 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

2022-06-02
Regulatorisk

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,4 MSEK som offentliggjordes den 9 maj 2022 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30 procent med stöd av uniträtter och cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

2022-05-25
Regulatorisk

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.

2022-05-20
Regulatorisk

I projektet  "Fysiologisk övervakning av förare för fordonets hantering av nödsituationer (DrivER)" kommer Raytelligence radar att användas för att mäta vitalparametrar så som hjärtfrekvens hos förare i fordon.

2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.