Pressmeddelanden

Korrigering: Raytelligence företrädesemission tecknad till 192 procent

Detta pressmeddelande publicerades kl 08:00 18 november 2019, i den versionen fanns inte all information från bifogad pdf med. Detta har i denna version korrigerats, ingen information har ändrats.

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som löpte med teckningsperiod från och med den 28 oktober till och med den 11 november 2019 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades omkring 20,9 MSEK, motsvarande cirka 192 procent av Företrädesemissionen. Omkring 8,7 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Omkring 12,2 MSEK, motsvarande cirka 112 procent av företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet vilket upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 22 oktober 2019. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelats aktier den 18 november 2019. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalning ska senast vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda på likviddagen, den 20 november 2019, enligt instruktioner på avräkningsnotan. Inget meddelande går ut till de som inte fått tilldelning.

Antalet aktier ökar med 4 172 832 från 8 345 665 till 12 518 497 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar med cirka 294 381,34 från cirka 588 762,76 SEK till cirka 883 144,10 SEK. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier.

"Vi är glada över utfallet i emissionen och välkomnar både gamla och nya aktieägare på en spännande resa framöver. Med detta kapital kommer vi att ha väldigt bra förutsättningar att fortsätta den kommersialisering vi nyligen påbörjat" säger Klas Arvidson, VD för Raytelligence.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence
klas@raytelligence.com
070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 8:00 CET.

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2023-05-25
Regulatorisk
2023-05-02
Regulatorisk
2023-04-28
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar idag, den 28 april 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Raytelligence företrädesemission under andra kvartalet 2022. Under perioden 14 april 2023 - 27 april 2023 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 möjligheten att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 3 275 002 teckningsoptioner för teckning av 5 731 255 aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 13,73 procent. Raytelligence tillförs därmed cirka 201 TSEK före emissionskostnader om cirka 12,0 TSEK. I samband med att de nya aktierna lämnas in för registrering kommer Raytelligence även initiera registreringen av den andra aktiekapitalsminskningen som beslutades på extra bolagsstämma den 7 mars 2023.

2023-04-17
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") offentliggör härmed att företrädesemissionen av units som beslutades av extra bolagsstämman den 7 mars 2023 ("Företrädesemissionen") har registrerats vid Bolagsverket. Totalt har 185 079 556 aktier och 92 539 778 teckningsoptioner av serie TO3 registrerats och sista dag för handel med betald tecknad unit ("BTU") är den 20 april 2023. Vidare har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om cirka 5 254 401,44 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet (steg 1 av 2) utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Även minskningen av aktiekapitalet steg 1 har idag registrerats vid Bolagsverket.

2023-04-13
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") emitterade i samband med företrädesemission av units i maj 2022 totalt 23 854 692 teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 27 mars 2023 till och med den 12 april 2023, dock högst 1,25 SEK och lägst aktiens kvotvärde (0,035 SEK).

2023-03-31
Regulatorisk

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 12 MSEK som beslutades av aktieägarna vid extra bolagsstämma den 7 mars 2023 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 30 mars 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 56,45 procent med stöd av uniträtter, varav 19,24 procent genom kvittning, och till cirka 5,19 procent utan stöd av uniträtter. Således kommer inga garantiåtaganden att behöva nyttjas. Sammanlagt tecknades 28 877 287 units genom kvittning. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 7,4 MSEK, varav 5,1 MSEK kontant och cirka 2,3 MSEK genom kvittning, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.