Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2019

Årsstämman 2019 i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls den 18 april 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att årets förlust 3 224 176 SEK balanseras i ny räkning

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp ska utgå till ledamoten Klas Arvidson och två prisbasbelopp till ordföranden Jonas Vikbladh. Inget styrelsearvode föreslås till ledamöterna Per-Arne Viberg och Peter Martinson.
Ersättning till revisor föreslås ska utgå enligt räkning.

Val av styrelse, valberedning samt revisor

Årsstämman beslutade omval av samtliga ledamöter samt val av Moore Stephens KLN AB som revisor givet att de accepterar att Ludvig Kollberg är primär revisor.

Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att 500 000 teckningsoptioner (TO 2019/2021) berättigande till teckning av högst 500 000 aktier i bolaget emitteras enligt nedanstående villkor.

Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller anställda och konsulter i Bolaget.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger nyckelpersoner möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.

  • Innehavarna av teckningsoptionerna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 30 april 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
  • Teckningsoptionerna emitteras till en premie om 0,09 kr per option
  • Optionspremien och teckningskursen beräknas på marknadsmässiga grunder enligt Black & Scholes-metoden.
  • Löptid 2 år
  • Teckning ska ske från 2019-04-23 till 2019-04-30
  • Teckningsoptionerna ska betalas före 2019-05-07

Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2019/2021" som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Emittering av teckningsoptioner medför vid full teckning en utspädning på ca 6% av Bolagets aktiekapital och röster.

Beslut om bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens och/eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
Genom beslut med stöd av bemyndigande ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigande utnyttjas för första gången.
Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur eller utgivande av teckningsoptioner till nyckelpersoner eller bolag.
Styrelsen eller den av styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

2019-04-18

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
pelle@raytelligence.com
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 kl 12.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2020-06-12

Det finns ett stort intresse från marknaden för Raytelligence vilket är otroligt roligt.

2020-04-09
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Raytelligence AB (publ) ("Raytelligence" eller "Bolaget") listat på NGM Nordic SME har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 2 086 416 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Behovet av välfärdsteknik avseende beröringsfri tillsyn och övervakning har ökat dramatiskt de senaste åren kopplat till att humanresurserna inom exempelvis vård och omsorg inte räcker till, ett problem som Bolagets molnbaserade sensorsystem EaZenseTM kan lösa. Den pågående pandemin COVID-19 visar även ett stort behov av innovationer för beröringsfri övervakning av äldre. Raytelligence har under senaste tiden tecknat flertalet samarbetsavtal, både inom och utanför Sverige, och för att dra nytta av det positiva momentum som Bolaget har, genomförs den offensiva Företrädesemissionen i syfte att tillföra medel för ytterligare marknadsföringsaktiviteter internationellt.

2020-04-06
Regulatorisk
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.