Pressmeddelanden

Informationsbrev till aktieägare i Raytelligence

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.

Jag kan konstatera att den omsvängning av bolaget som startade vid årsskiftet är en process som både är nödvändig och som har lyckats hittills. Vi har fått ner kostnadsmassan i företaget samtidigt som vi utvecklat den nya sensorplattformen Radsenz. 

Vi ser fram emot den lansering som görs nästa vecka på Industrimässan i Hannover, där kunder kommer att erbjudas sensorn direkt på mässan.

 

RDZ0122 är den första sensorn baserad på den plattformen och är en sensor som går att använda i ett stort antal applikationer. Det är den första sensorn på marknaden som har en inbyggt web-interface där man lätt kan ställa in sensorns parametrar.

 

Vi har i dag en rad kontakter som är mycket intresserade av sensorn och jobbar via organisationer som Business Germany för att nå ut brett.

 

Bolaget har tillsammans med Autoliv och Chalmers påbörjat ett projekt för att förbättra trafiksäkerheten genom att övervaka bilförare.

Vi ser en ökande trend att säkerställa hälsan hos bilförare där plötslig sjukdom eller trötthet kan orsaka allvarliga olyckor med alvarliga skador som följd.

I DrivER-projektet är det just dessa frågor som vi utreder. Med en radarsensor baserad på vår nya Radsenz-plattform kan vi mäta en rad parametrar när bilen körs, det kan handla om hjärtfrekvens eller andning. Sensorn kan placeras någonstans i kupén av bilen.

Vi tycker det är spännande att se hur vi kan använda vår sensorplattform för att på sikt förbättra trafiksäkerheten tillsammans med en så betydande aktör som Autoliv.

 

När det gäller våra aktiviteter på e-hälsoområdet lanserar vi nu den senaste versionen av Eazense, denna sensor ansluter direkt till kundens system utan att använda vår molntjänst.

Detta ger kunden större frihet och snabbare respons och är lättare att hantera. Sensorn har samma funktionalitet som tidigare, det vill säga: falldetektion, detektion av rörelsemönster och närvaro.

 

Vi ser ett stort intresse för dessa funktioner som kan göra stor skillnad i vården och är i startgroparna för några upphandlingar i Sverige.

 

Utanför Sverige är det mest Careteq i Australien och USA som har de mest spännande installationerna. Speciellt i USA ser stor aktivitet och väntar oss ordrar inom kort därifrån.

 

En annan regional marknad som vi bearbetar via Business Sweden är Spanien.

 

Raytelligence ändring av kursen om ett större fokus på teknik och produkter snarare än specialisering inom hälsosektorn och tjänster bedömer vi snabbt ge ökad omsättning och större bruttomarginaler.

 

Raytelligence genomför just nu en företrädesemission för befintliga och nya aktieägare för att kunna påskynda Bolagets utveckling. Du kan läsa mer om emissionen under följande länk:

 https://mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-units-i-raytelligence-ab/

 

Pelle Viberg

För frågor hänvisas till:

Pelle Viberg, VD Raytelligence

pelle.viberg@raytelligence.com

0702-20 33 82

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Filer för nedladdning
2022-06-14
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 17 juni 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 21 juni 2022.

2022-06-10
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutade av styrelsen den 9 maj 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till en av garanterna i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om ca 450 TSEK i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,626 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

2022-06-02
Regulatorisk

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,4 MSEK som offentliggjordes den 9 maj 2022 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30 procent med stöd av uniträtter och cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

2022-05-25
Regulatorisk

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.

2022-05-20
Regulatorisk

I projektet  "Fysiologisk övervakning av förare för fordonets hantering av nödsituationer (DrivER)" kommer Raytelligence radar att användas för att mäta vitalparametrar så som hjärtfrekvens hos förare i fordon.

2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.