Pressmeddelanden

Företrädesemissionen i Raytelligence AB blev tecknad till 70 procent och bolaget tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,4 MSEK som offentliggjordes den 9 maj 2022 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30 procent med stöd av uniträtter och cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 70 procent med stöd av uniträtter, cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Raytelligence med 1 669 828,445 SEK, från ca 1 789 101,76 SEK till ca 3 458 930,24 SEK och antalet aktier ökar med 23 854 692, från 25 558 597 till 49 413 289 aktier. Totalt emitteras 23 854 692 Teckningsoptioner av serie TO2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare ca 1 669 828,445 SEK genom utgivande av 23 854 692 aktier.

Garantier

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om tretton (13) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 8 juni 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,626 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 3 082 053 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Raytelligence i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Raytelligence AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022 kl 17.45.  

För mer information vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

Telefon: +46 (0) 708-1464 65

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Filer för nedladdning
2023-05-25
Regulatorisk
2023-05-02
Regulatorisk
2023-04-28
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar idag, den 28 april 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Raytelligence företrädesemission under andra kvartalet 2022. Under perioden 14 april 2023 - 27 april 2023 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 möjligheten att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 3 275 002 teckningsoptioner för teckning av 5 731 255 aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 13,73 procent. Raytelligence tillförs därmed cirka 201 TSEK före emissionskostnader om cirka 12,0 TSEK. I samband med att de nya aktierna lämnas in för registrering kommer Raytelligence även initiera registreringen av den andra aktiekapitalsminskningen som beslutades på extra bolagsstämma den 7 mars 2023.

2023-04-17
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") offentliggör härmed att företrädesemissionen av units som beslutades av extra bolagsstämman den 7 mars 2023 ("Företrädesemissionen") har registrerats vid Bolagsverket. Totalt har 185 079 556 aktier och 92 539 778 teckningsoptioner av serie TO3 registrerats och sista dag för handel med betald tecknad unit ("BTU") är den 20 april 2023. Vidare har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om cirka 5 254 401,44 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet (steg 1 av 2) utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Även minskningen av aktiekapitalet steg 1 har idag registrerats vid Bolagsverket.

2023-04-13
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") emitterade i samband med företrädesemission av units i maj 2022 totalt 23 854 692 teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 27 mars 2023 till och med den 12 april 2023, dock högst 1,25 SEK och lägst aktiens kvotvärde (0,035 SEK).

2023-03-31
Regulatorisk

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 12 MSEK som beslutades av aktieägarna vid extra bolagsstämma den 7 mars 2023 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 30 mars 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 56,45 procent med stöd av uniträtter, varav 19,24 procent genom kvittning, och till cirka 5,19 procent utan stöd av uniträtter. Således kommer inga garantiåtaganden att behöva nyttjas. Sammanlagt tecknades 28 877 287 units genom kvittning. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 7,4 MSEK, varav 5,1 MSEK kontant och cirka 2,3 MSEK genom kvittning, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.