Pressmeddelanden

Aktieägare i Raytelligence AB utreder möjligheten att förvärva Innowearable AB

Swedish Adrenaline AB, storägare i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget"), är i dialog med en större aktieägare i Innowearable AB ("Innowearable") avseende möjligheten för Raytelligence att förvärva samtliga aktier i Innowearable ("Förvärvet"). Ett eventuellt Förvärv skulle utgöra ett led i Raytelligence ambition att bredda sitt erbjudande inom sensorområdet.

Både Raytelligence och Innowearable är verksamma inom sensorområdet. Swedish Adrenaline AB är aktieägare i båda bolagen och äger motsvarande cirka 16,9 procent av aktierna i Raytelligence och cirka 63,8 procent av aktierna i Innowearable. Styrelsesammansättningen i såväl Raytelligence som Innowearable är identisk. Med anledning av detta bereds frågan om det eventuella Förvärvet av aktieägare och inte av bolagens respektive styrelser. Vidare kommer ett eventuellt beslut om att genomföra Förvärvet hänskjutas till extra bolagsstämma i Raytelligence för vilken aktiebolagslagens bestämmelser om närståendetransaktioner kommer att tillämpas.

 

Köpeskillingen för Förvärvet avses preliminärt att erläggas genom en apportemission där aktieägarna i Innowearable erbjuds erhålla nyemitterade vederlagsaktier i Raytelligence i utbyte mot sina aktier i Innowearable (apportegendomen), pro rata i förhållande till sitt aktieinnehav i Innowearable. Innowearable har mer än 5 000 aktieägare varför apportemissionen skulle kräva att ett särskilt prospekt upprättas.

 

Swedish Adrenaline AB avser ansöka om dispens hos Aktiemarknadsnämnden från eventuell budplikt för det fall Swedish Adrenaline AB:s innehav i Raytelligence efter Förvärvet beräknas överskrida 30 procent av rösterna.

 

Några beslut avseende Förvärvet är ännu inte fattade. Som ett nästa steg i processen att utreda möjligheterna att förvärva Innowearable kommer en due diligence av Innowearable inledas.

 

Kort om Innowearable

 

Innowearable erbjuder innovativa bärbara sensorer för prestationshöjning och skadeprevention. Bolaget har lyckats med något ingen annan gjort tidigare, att momentant mäta lactat (mjölksyra) utan blodprov. Detta är möjligt genom avancerade machine learning (AI) algoritmer på signalerna från den stora lårmuskeln. Innowearable har utvecklat en prototyp, Inno-X (presenterades nyligen på en mässa i Tyskland) som mäter readiness (huruvida kroppen har återhämtat sig tillräckligt efter ett träningspass) och utvecklar även Inno-1 som mäter laktatnivån (graden av muskeltrötthet, mjölksyrenivån). Bolaget har patentansökningar för EU och USA inneliggande avseende vissa algoritmer och hårdvara för Inno-1.

 

Denna information är sådan information som Raytelligence AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl.8.20 CEST.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

 

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
2022-05-09
Regulatorisk

Swedish Adrenaline AB, storägare i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget"), är i dialog med en större aktieägare i Innowearable AB ("Innowearable") avseende möjligheten för Raytelligence att förvärva samtliga aktier i Innowearable ("Förvärvet"). Ett eventuellt Förvärv skulle utgöra ett led i Raytelligence ambition att bredda sitt erbjudande inom sensorområdet.

2022-05-02
Regulatorisk
1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.