Articles of Association

Bolagsordning

Antogs 2022-10-07

§1 Firma

Bolagets firma (namn) är Raytelligence AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av radarsensorer för hälso- och industriområdet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 11 043 971 SEK och högst 44 175 884 SEK.

§ 5  Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 157 771 026 och högst 631 084 104.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.

§ 8  Kallelse

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar, julafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigt
 5. Godkännande av
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Subscribe

Press releases and report by E-mail.