Articles of Association

Bolagsordning
Articles of association
För/for
Raytelligence AB
556756-6129

§ 1
Bolagets firma Bolagets företagsnamn är Raytelligence AB. Bolaget är publikt (publ).
Business name The company's business name is Raytelligence AB. The company is a public company (publ).

§ 2
Styrelsens säte Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.
Registered office The registered office of the company shall be in Stockholm, Stockholm's County.

§ 3
Bolagets verksamhet Bolagets ska äga och förvalta värdepapper samt annan lös egendom, såväl som att direkt eller indirekt inneha aktier eller andelar i svenska eller utländska företag. Bolaget skall även kunna utföra koncernadministrativa tjänster, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Field of activity The company shall own and manage securities and other chattels, as well as by itself or by holding shares or participations in Swedish or foreign companies. The Company may also conduct group administrative services, and to carry out other business and activities in relation therewith.

§ 4
Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 2 300 000 kronor och högst 9 200 000 kronor.
Share capital The share capital of the company shall be no less than SEK 2,300,000 Swedish kronor and no more than SEK 9,200,000 .

§ 5
Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 11 000 000 och högst 44 000 000.
Number of shares The number of shares shall be no less than 11,000,000 and no more than 44,000,000.

§ 6
Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.
Board of directors The Board shall consist of a minimum of three and a maximum of nine Board members with no more than three deputy members.

§ 7
Revisorer Bolaget ska ha en eller två revisorer. Som revisor kan utses registrerat revisionsbolag.
Auditor The company shall have one or two auditors. As auditor a registered audit company can be appointed.

§ 8
Kallelse Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas
tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Notice of meeting Notice of an Annual General Meeting and of an Extraordinary General Meeting in which an amendment to the Articles of Association will be considered shall be issued no earlier than six weeks and no later than four weeks before the meeting. Notice of an Extraordinary General Meeting shall be issued no earlier than six and no later than two weeks before the meeting.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar, samt på bolagets webbplats och på
särskild begäran med e-post. Samtidigt som kallelsen publiceras på webbplatsen ska annons i Dagens industri informera om att bolagsstämma ska hållas.
Notice of the Annual General Meeting shall be made by an announcement in Post- och Inrikes Tidningar, as well as on the
company's website and on special request by e-mail. At the same time as the notice is published on the website,
advertisement in Dagens industri will inform you that the General Meeting will be held.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som angetts i kallelsen
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Shareholders who wish to participate in a Shareholders General Meeting must report their participation to thecompany by the date stated in the notice convening the meeting. This day may not be Sunday, other public holiday, Saturday,
Midsummer, Christmas Eve or New Year's Eve and not earlier than fifth weekday before the meeting.

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet
biträden till bolaget enligt föregående stycke.
A shareholder or his representative may, at a shareholder's general meeting, bring one or two assistants, however only if
the shareholder notifies the company about the number of assistants in accordance with the preceding paragraph.

§ 9
Årsstämma Årsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång.
Annual general meeting The Annual General Meeting shall be held annually before the end of June.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
At the annual meeting the following matters shall be dealt with:

 1. Val av ordförande vid stämman.
  Election of chairman of the meeting.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of voting list.
 3. Godkännande av dagordning.
  Approval of the agenda.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
  Election of one or two persons to approve the minutes.
 5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
  The question as to whether the meeting has been duly convened.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  Presentation of the annual report and auditor's report and, if applicable, the group annual report and the group auditor's report.
 7. Beslut om:
  Resolutions on:
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen
  och koncernbalans-räkningen;
  approval of the profit and loss statement and balance sheet and, if applicable, the group profit and loss statement and the group balance sheet;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  allocations of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
  discharge from liability against the company for the members of the board of directors and the managing director.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter,
  styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  Resolution on the number of board members and deputy board members and auditors and deputy auditors.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  Resolution on fees for the board of directors and, the auditors.
 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
  Election of the board of directors, chairperson and, when applicable, deputy board members, auditors and, when applicable, deputy auditors.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  Any other matter to be dealt with at the general meeting under the articles of association or the Swedish Companies Act.

 

§ 10
Ort för stämma Bolagsstämma ska hållas i Göteborg, Malmö eller på den ort där styrelsen har sitt säte.
Place Shareholders' meetings shall be held in Gothenburg, Malmö, or at the place where the company has its registered office.

Den som inte enligt 7 kap 2 § aktiebolagslagen har rätt att deltaga i bolagsstämma ska, på de villkor styrelsen bestämmer,
äger rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna vid bolagsstämman.
Anyone who, in accordance with Chapter 7, Section 2 of the Swedish Companies Act, does not have the right to participate
in the Annual General Meeting shall, on the terms determined by the Board, have the right to attend or in another way, e.g.
through electronic means of communication, follow the negotiations at the Annual General Meeting.

§ 11
Poströstning Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.
Mail voting Before a general meeting, the board may decide that the shareholders shall be able to vote by post before the general meeting.

§ 12
Fullmakter Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551).
Mail voting The Board of Directors may collect proxies in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4, Paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005: 551).

§ 13
Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
Financial year The financial year of the company shall be the calendar year.

§ 14
Avstämningsförbehåll Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Record day provision The Company's shares shall be registered in a Central Securities Depository Account under the Swedish Central Securities Depository and Financial Instruments Accounts Act (1998: 1479).


Antagen på extra bolagsstämma den 22 april 2024
The English translation is not official and in case of any interpretation between the English translation
and the Swedish languish, the Swedish languish will prevail.

Subscribe

Press releases and report by E-mail.