Pressmeddelanden

Raytelligence - delårsrapport Q2 2021

1 januari - 30 juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 18 506 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -5 836 196 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 782 823 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 25 293 518

1 april - 30 juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 18 506 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -3 623 549 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 570 176 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 25 293 518

Väsentliga händelser under rapportperioden (2021-01-01 - 2021-06-30)

· Raytelligence noteras i Tyskland

· Erhåller initial order från Careteq, Australien

· Tecknar avtal med Careteq, Australien

· Pilotorder från viktig kommun, Övertorneå

· Erhåller avropsorder, 150 000 USD från Careteq, Australien

· MDR-märkning för Eazense hos Läkemedelsverket

· Order från Luleå Kommun

· Utnyttjande av teckningsoptioner TO1 tillför bolaget ca 9 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Beviljas patent i USA

· Erhåller order, 23 000 USD från Careteq, Australien

VD har ordet

Försäljning

Raytelligence har stort tryck på försäljning som består av 8 personer på heltid.

Vi genomför nu kundmöten dagligen som i de flesta fall resulterar i fördjupning och nya möten med demonstration av systemet och förslag på pilotförsök.

En viktig inriktning vi gjort är att fokusera mer på partnerskap med leverantörer som har befintliga plattformar hos våra nyckelkunder för att på så sätt addera värde i flera led.

Vår medvetna satsning mot kommunerna har resulterat ett flertal orders och pilot-installationer med bl.a Övertorneå som är en av tio s.k. modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Vi ser ett stort intresse från kommunerna och förväntar oss fler orders i närtid.

Volymerna i försäljningen kommer troligtvis att finnas internationellt då säljcykeln är kortare än mot kommuner som har en lång beslutsprocess.

Vår samarbetspartner Careteq https://www.careteq.com.au/, Australien har genererat en större order på ca 1,2 MSEK där leveranserna har påbörjats.

Careteq har indikerat fler större orders avsedd för den amerikanska marknaden.

EaZense

Vi fortsätter att addera nya funktioner i EaZense och kunder har valt vår lösning då vi jämförts med konkurrenter både i Sverige och internationellt. Vi har förstått att produkten står sig väl i konkurrensen framför allt om man blickar lite framåt i vår roadmap.

Befintligt EaZense är fortsatt en medicinskteknisk produktklass 1 och har uppdaterats från MDD till det nya kravet MDR.

Klass 2-certifiering kommer som vi tidigare kommunicerat att gälla för vår nya generations sensor som är under utveckling.

Vi ser i dagsläget inget behov att certifiera befintlig produkt med en högre klassning. Däremot certifierar vi nu EaZense

för de viktiga utlandsmarknaderna bla. USA, Kanada och Australien.

Då vi nu har ett stort tryck i försäljningen och utvecklingen ser jag fram mot ett fortsatt spännande 2021 tillsammans med våra kunder och investerare.

Klas Arvidson, VD

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 8.00 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2022-06-14
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 17 juni 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 21 juni 2022.

2022-06-10
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutade av styrelsen den 9 maj 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till en av garanterna i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om ca 450 TSEK i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,626 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

2022-06-02
Regulatorisk

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,4 MSEK som offentliggjordes den 9 maj 2022 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30 procent med stöd av uniträtter och cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

2022-05-25
Regulatorisk

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.

2022-05-20
Regulatorisk

I projektet  "Fysiologisk övervakning av förare för fordonets hantering av nödsituationer (DrivER)" kommer Raytelligence radar att användas för att mäta vitalparametrar så som hjärtfrekvens hos förare i fordon.

2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.