Företrädesemissionen maj - juni 2022

Bakgrund och motiv

Raytelligence avser disponera nettolikviden från nyemission för att erhålla internationell försäljnings- och marknadsexpansion i Europa, USA och Kanada, för att öka produktionen och distributionen samt för att fortsätta den löpande produktutvecklingen. Motiv till kapitalanskaffningen är också för att erhålla ytterligare rörelsekapital för den löpande verksamheten.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Teckna via Mangold

Företrädesemissionen

Styrelsen i Raytelligence AB har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022, om Företrädesemissionen bestående av 8 519 532 Units, där varje en (1) Unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2. Varje en (1) Teckningsoption av serie TO2 innebär rätten att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2022 erhåller en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 12 maj 2022. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 13 maj 2022. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från den 18 maj 2022 till den 1 juni 2022.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om högst 20 446 876,80 SEK. Om samtliga Teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare 42 597 660,00 SEK.

Villkor Teckningsoptioner av serie TO2

Varje Teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 27 mars 2023 till och med den 12 april 2023, dock lägst 0,07 SEK (kvotvärdet) och högst 1,25 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 14 april 2023 till och med den 27 april 2023.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja Teckningsoptionerna att i stället omsätta dessa i marknaden.

Tidsplan

12 maj 2022

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter

13 maj 2022

Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter

16 maj 2022

Beräknad dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt

16 maj 2022

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter

18 maj 2022 till och

med 1 juni 2022

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

18 maj 2022 till och med

den 27 maj 2022

Handel i uniträtter

18 maj 2022 till och med

omkring 20 juni 2022

Handel i BTU

3 juni 2022

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

8 juni 2022

Beräknad likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter

14 april 2023 till och med den 27 april 2023.

Nyttjandeperiod för Teckningsoptioner av serie TO2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.