Nyemission november 2018

Nyemission november 2018

Emissionen i korthet:

Teckningskurs: 7,05 kr per aktie.
Antal emitterade aktier: 1 417 492, de nya aktierna motsvarar 16,67 procent av företaget.
Teckningstid: 1 – 22 november 2018.
Minsta teckningspost: 700 aktier.
Emissionsgaranti: Nyemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 52 procent.
Emissionsbelopp: ca 10 Mkr.
Pre-money värdering inför emissionen: ca 50 Mkr.
Notering på NGM Nordic MTF: Första dag för handel i Bolagets aktie på NGM Nordic MTF beräknas infalla den 20 december 2018

Intervju med VD Pelle Viberg

Teckningsperioden avslutades den 22 november 2018. Totalt har 1 298 352 aktier tecknats. Nyemissionen tecknades således till ca 92 procent av erbjudandet. Inga emissionsgarantier upphandlades inför denna emission. Preliminärt medverkade ca 285 nya investerare i emissionen, varför Bolaget efter genomförd emissionsregistrering har ca 364 aktieägare. Avräkningsnotor för teckning utan företräde beräknas skickas ut runt den 23 nov 2018, med likviddag runt den 30 nov 2018, varpå registreringen inleds på Bolagsverket.

Dokument

Utfall av nyemission

Memorandum

Anmälningssedel

Digital teckning (BankID krävs)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.