Pressmeddelanden

Raytelligence AB offentliggör informationsmemorandum avseende nyemission om högst 10 MSEK inför notering vid NGM Nordic MTF

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat vid en extra bolagsstämma den 19 juli 2018, den 31 oktober 2018 beslutat att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 1 417 492 aktier till en teckningskurs om 7,05 kr per aktie. Nyemissionen kommer till följd av att Bolaget har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF, med beräknad första handelsdag satt till den 20 december 2018.

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga och nytillkommande investerare motsvarande ca 5,2 Mkr. Syftet med nyemissionen är att kunna finansiera en kommersialisering av Bolagets radarsensor, sprida ägandet inför notering samt stärka Bolaget finansiella ställning. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 10 Mkr före emissionskostnader. Teckningstiden löper mellan den 1 november och den 22 november 2018.

Med anledning av nyemissionen har Raytelligence upprättat ett informationsmemorandum.

Dokumentet och anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.raytelligence.com, och på emissionsinstitutets hemsida, www.eminova.se.

Nyemissionens erbjudande i sammandrag:
Erbjudandepris: 7,05 kr per aktie
Antal emitterade aktier: 1 417 492
Emissionsbelopp: 9 993 318,6 kr
Bolagsvärde: 49 966 593 kr före erbjudandet
Teckningsperiod: 1 november - 22 november 2018
Minsta teckningspost: 700 aktier, motsvarande 4935 kr
Teckningsförbindelser: 5 222 196 kr, motsvarande ca 52 procent av erbjudandet

Notering på NGM Nordic MTF: Första dag för handel i bolagets aktie beräknas infalla den 20 december 2018

Fullständiga villkor och anvisningar, memorandum och anmälningssedel finns offentliggjorda på Raytelligence hemsida: www.raytelligence.com.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

2018-10-31

För frågor hänvisas till CEO Per-Arne Viberg:
pelle@raytelligence.com
0702-20 33 82

Raytelligence AB (priv)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl 10.30 CET.

Om Raytelligence AB (priv)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2019-04-18
Regulatorisk

Årsstämman 2019 i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls den 18 april 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2019-03-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 18 april 2019, kl 10.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6, (2: a vån), Halmstad.

2019-03-05
Regulatorisk

Raytelligence och Cuviva har signerat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) rörande samarbete.

2019-03-04
Regulatorisk

Raytelligence har rekryterat Klas Arvidson som vice VD för att stärka management och försäljningsorganisationen inför lanseringen av eHälso-systemet RayZense på Vitalis- mässan i Göteborg i maj.

2019-02-19
Regulatorisk

1 juli - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 93 808 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 1 939 081 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 1 939 296 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,23 SEK

1 januari - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 93 808 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 3 223 751 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 224 176 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,39 SEK
2019-01-28
Regulatorisk
2019-01-04
Regulatorisk

Raytelligence har skickat in en ytterligare delregistrering hos Bolagsverket av 130 122 aktier (motsvarande 917 360,10 kr) i den spridningsemission som avslutades 2018-11- 22.

2018-12-27
Regulatorisk

Raytelligence har genom rekryteringen av Emil Nilsson säkrat en bred kompetens och stort nätverk inom mikrovågs- och radarteknik.

2018-12-19
Regulatorisk

Inför morgondagens handelsstart publicerar Raytelligence Informationsmemorandum upprättat inför upptagande av stamaktier i Raytelligence för handel vid NGM Nordic MTF.

Memorandumet kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida.

1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.