Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2019

Årsstämman 2019 i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls den 18 april 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att årets förlust 3 224 176 SEK balanseras i ny räkning

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp ska utgå till ledamoten Klas Arvidson och två prisbasbelopp till ordföranden Jonas Vikbladh. Inget styrelsearvode föreslås till ledamöterna Per-Arne Viberg och Peter Martinson.
Ersättning till revisor föreslås ska utgå enligt räkning.

Val av styrelse, valberedning samt revisor

Årsstämman beslutade omval av samtliga ledamöter samt val av Moore Stephens KLN AB som revisor givet att de accepterar att Ludvig Kollberg är primär revisor.

Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att 500 000 teckningsoptioner (TO 2019/2021) berättigande till teckning av högst 500 000 aktier i bolaget emitteras enligt nedanstående villkor.

Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller anställda och konsulter i Bolaget.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger nyckelpersoner möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.

 • Innehavarna av teckningsoptionerna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 30 april 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
 • Teckningsoptionerna emitteras till en premie om 0,09 kr per option
 • Optionspremien och teckningskursen beräknas på marknadsmässiga grunder enligt Black & Scholes-metoden.
 • Löptid 2 år
 • Teckning ska ske från 2019-04-23 till 2019-04-30
 • Teckningsoptionerna ska betalas före 2019-05-07

Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2019/2021" som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Emittering av teckningsoptioner medför vid full teckning en utspädning på ca 6% av Bolagets aktiekapital och röster.

Beslut om bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens och/eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
Genom beslut med stöd av bemyndigande ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigande utnyttjas för första gången.
Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur eller utgivande av teckningsoptioner till nyckelpersoner eller bolag.
Styrelsen eller den av styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

2019-04-18

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
pelle@raytelligence.com
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 kl 12.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2019-05-20
Regulatorisk

Den radarsensor som ingår i sensorsystemet RayZense är nu certifierad för användning i hemmiljö.

2019-05-14
Regulatorisk

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till - 879 049 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 877 317 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK
 • Antal utestående aktier vid periodens slut 8 345 665

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • En avsiktsförklaring har tecknats med norska Tellu AS
 • Beslut av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner beslutades på årsstämman 2019-04-18
2019-05-10

Raytelligence har rekryterat Karin De Jongh som Brand Strategy and Business Development Manager för att stärka varumärket inför lanseringen av eHälso-systemet RayZense på Vitalis-mässan i Göteborg i maj.

2019-04-18
Regulatorisk

Årsstämman 2019 i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls den 18 april 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2019-03-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 18 april 2019, kl 10.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6, (2: a vån), Halmstad.

2019-03-05
Regulatorisk

Raytelligence och Cuviva har signerat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) rörande samarbete.

2019-03-04
Regulatorisk

Raytelligence har rekryterat Klas Arvidson som vice VD för att stärka management och försäljningsorganisationen inför lanseringen av eHälso-systemet RayZense på Vitalis- mässan i Göteborg i maj.

2019-02-19
Regulatorisk

1 juli - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 93 808 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till - 1 939 081 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 1 939 296 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till - 0,23 SEK

1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 93 808 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till - 3 223 751 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 224 176 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till - 0,39 SEK
2019-01-28
Regulatorisk
1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.